11 listopada to data szczególna w historii naszego Narodu. To najważniejsze polskie święto narodowe, to symbol walki o wolność i niepodległość. W tym szczególnym czasie, w jubileuszowym roku obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, dumni z naszych przodków, pamiętając o narodowej wspólnocie i powinnościach wobec naszej Ojczyzny Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rydzowie i organizator zapraszają uczniów oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych z terenu Gminy Mielec do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Plastyczno – Fotograficznym.

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU
Z OKAZJI 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
Organizator:
 1. Hiacynta Jamróz – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Rydzowie.

  Cele konkursu:

 1. Uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości.

 2. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej.

 3. Wzbudzenie zainteresowania historią Gminy Mielec.

 4. Budzenie patriotyzmu, dumy narodowej.

 5. Rozwijanie u uczniów kreatywności i wyobraźni.

 6. Kształtowanie uzdolnień plastycznych i fotograficznych.

 7. Promowanie młodych talentów.

  Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów oddziałów przedszkolnych oraz klas I – VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Mielec i będzie odbywał się w dwóch kategoriach:

 1. Oddziały przedszkolne i klasy I – III – konkurs plastyczny ph. „Moja mała Ojczyzna”.

 • Technika prac dowolna.

 • Format pracy: A4 (blok techniczny).

 1. Klasy IV – VIII – konkurs fotograficzny ph. „Piękno mojej małej Ojczyzny”.

 • Technika wykonania: zdjęcia kolorowe, matowe.

 • Format zdjęcia: 15 x 21

 1. Każda szkoła przesyła max. po pięć prac w danej kategorii.

 2. Praca na konkurs musi być pracą własną, wcześniej niepublikowaną.

 3. Do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy i oświadczenie (załącznik nr 1).

 4. Prace należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Rydzowie do 2 listopada 2018 roku.

 5. Prace dostarczone po podanym wyżej terminie nie będą uwzględniane w konkursie.

 6. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji prac podczas wystawy pokonkursowej.

 8. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.

  Zasady przyznawania nagród:

 1. Jury powołane przez Organizatora, spośród przesłanych prac wyłoni laureatów konkursu.

 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka, pomysłowość, oryginalność, samodzielność.

 3. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.

 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 9 listopada 2018 r.

 5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………………………….

Wiek: …………………………………………..

Klasa: …………………………………………

Nazwa szkoły: …………………………………………………………………….

Telefon: ……………………………………………………..

Adres e-mail: ………………………………..

Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna: ………………………………………

Oświadczenie

Zgoda rodziców/ opiekunów prawnych na udział dziecka w organizowanym przez Szkołę Podstawową w Rydzowie w Gminnym Konkursie z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko)  

w  Gminnym Konkursie z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

2. Wyrażam zgodę  na wykorzystanie przez Organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku i nazwy i adresu szkoły)
w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą   z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm).

3. Ponadto wyrażam zgodę  na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej Organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

Data Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka

……………………….. ……….…………..…………………………………………