REGULAMIN KONKURSU „MÓJ WYMARZONY ZAWÓD”

I. Organizator:
1. Hiacynta Jamróz – nauczyciel doradztwa zawodowego Szkoły Podstawowej w Rydzowie.

II. Cele konkursu:
1. Uwrażliwienie uczniów na potrzebę planowania przyszłości zawodowej.
2. Wdrażanie uczniów do otaczającej rzeczywistości i podejmowania świadomych decyzji życiowych.
3. Motywowanie uczniów do rozwoju uzdolnień twórczych.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów oddziału przedszkolnego oraz klas I – VIII naszej szkoły i będzie odbywał się w dwóch kategoriach:
a) Oddział przedszkolny i klasy I – III – praca plastyczna w formacie A3 lub A4 w dowolnie wybranej technice rysunkowej, graficznej, malarskiej przedstawiająca wymarzony zawód.
b) Klasy IV – VIII –plakat przedstawiający wizerunek i krótki opis wybranego zawodu wykonany dowolną techniką.
2. Praca na konkurs musi być pracą własną, wcześniej niepublikowaną.
3. Każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz klasą.
4. Prace należy dostarczyć do wychowawców do 30 kwietnia 2020 roku.
5. Prace dostarczone po podanym wyżej terminie nie będą uwzględniane w konkursie.
6. Organizator nie zwraca prac przekazanych na konkurs.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji prac podczas wystawy pokonkursowej.
8. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.

IV. Zasady przyznawania nagród:
1. Jury powołane przez Organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka, pomysłowość, oryginalność, samodzielność.
3. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 maja 2020 r.
5. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom, a zwycięzca danej kategorii upominek.
6. Wyniki będą podane na stronie internetowej szkoły oraz na fb szkoły.