Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – to święto obchodzone corocznie 20 listopada. Zostało ustanowione z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 2014 r. dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka. Polska jako członek ONZ pragnie propagować datę 20 listopada, by przypomnieć, że każde dziecko to Mały Człowiek, posiadający swoje prawa.

Należy podkreślić, że Konwencja o prawach dziecka z 20 listopada 1989 r. to dokument obowiązujący niemal we wszystkich państwach świata. Prawa wymienione w Konwencji mają wszystkie dzieci, bez wyjątku.

W konwencji zapisane są:

– prawo do życia i rozwoju, do tożsamości i obywatelstwa,
– prawo swobody myśli, sumienia i wyznania, wyrażania poglądów, w tym w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
-prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, domowego, tajemnicy korespondencji,
– prawo do wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi, prawo poznania rodziców, jeżeli to możliwe,
– prawo do wolności od tortur, poniżającego traktowania, przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych,
– prawo do swobodnego zrzeszania się, pokojowych zgromadzeń,
– prawo do odpowiedniego do wieku i stopnia rozwoju traktowania w ramach postępowania karnego,
– prawa społeczne, w tym prawo do odpowiedniego standardu życia, opieki w instytucjach i zakładach, ochrony socjalnej, ochrony zdrowia, rehabilitacji społecznej i zdrowotnej,
– prawo do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym, podejmowaniem pracy w zbyt wczesnym wieku,
– prawo do wypoczynku i czasu wolnego,
– prawo dostępu do informacji i materiałów pochodzących z różnych źródeł,
– prawa do nauki, w tym prawo do bezpłatnej i obowiązkowej nauki w zakresie szkoły podstawowej.

Nasza szkoła została zgłoszona do programu Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF 2020.

UNICEF Polska – Zeszyt zadań o prawach dziecka dla najmłodszych

/A. Gruszecka/