Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym wynikającym z wytycznych MEiN, GIS i MZ:

 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3.

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych nadal będą uczyć się zdalnie.

Przedstawiamy szczegóły dotyczące organizacji i funkcjonowania naszej szkoły po feriach:

 • Uczniowie wchodzą do budynku szkoły wejściem środkowym (od strony parkingu) w maseczkach ochronnych lub przyłbicach.
 • Dzieci z Przedszkola wchodzą ostatnim wejściem (bez zmian).
 • Rodzice i opiekunowie wchodzą do budynku głównym wejściem w obecności pracownika szkoły. W miarę możliwości prosimy ograniczyć przebywanie w szkole do niezbędnego minimum (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych). Sprawy biurowe będą załatwiane w sekretariacie lub u dyrektora szkoły. Zgodnie w wytycznymi rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 • Należy pamiętać o przydziale wieszaków w szatni (tak jak dotychczas – co drugi wieszak).
 • Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne odbywać się będą wg dotychczasowego tygodniowego planu. Harmonogram korzystania z przerw międzylekcyjnych oraz spożywania posiłków (bez zmian).
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce. Nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Na terenie szkoły uczniowie mają obowiązek noszenia maseczek ochronnych we wszystkich częściach wspólnych budynku tj. szatnie, korytarze, klatki schodowe, toalety, z wyjątkiem sal lekcyjnych w czasie trwania zajęć. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura 38 0C, kaszel, duszności), dziecko będzie odizolowane w innej części szkoły, gdzie pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora szkoły będzie oczekiwać na pilne odebranie przez rodzica (rekomendowany własny środek transportu).
 • Z uwagi na obostrzenia sanitarne prosimy o rozważenie konieczności pozostawiania uczniów klas I-III w świetlicy szkolnej po zakończeniu zajęć szkolnych. Godziny pracy świetlicy będą dostosowane do Państwa potrzeb.
 • Z zasobów biblioteki będzie można korzystać w dotychczas ustalonych godzinach po wcześniejszym zgłoszeniu (materiały biblioteczne przechodzą 2 dni kwarantanny).
 • W zakładce DOKUMENTY będą znowelizowane szkolne procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 oraz procedury postępowania na wypadek podejrzenia choroby.