Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rydzowie ogłasza rekrutację do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Poniżej informacje o rekrutacji oraz wymagane dokumenty do pobrania (są one dostępne w zakładce Rekrutacja/ Do pobrania).

Dokumenty również można pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 13.00

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do przedszkola składają DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022.

W/w deklarację składa się w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację, a więc w dniach 08.02.2021 r. – 12.02.2021 r.

Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu, tzn. od 1 września 2021r.

Rekrutację do przedszkola przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na WNIOSEK rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Rekrutacją do przedszkola objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach 2015 2016, 2017, 2018) nie uczęszczające do przedszkola w bieżącym roku szkolnym.

W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w pierwszym terminie , przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

W dniu zapisu dziecko musi mieć skończone 2,5 roku i samodzielnie funkcjonować.

  Dokumenty należy złożyć:

  1. Osobiście w sekretariacie szkoły,
  2. Drogą elektroniczną (skan lub zdjęcie ) na adres: szkolarydzow@wp.pl.
    W temacie należy podać – Rekrutacja – Przedszkole oraz  imię i nazwisko dziecka.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

15.02.2021r. – 26.02.2021r. godz. 15.00

składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

1.03.2021r. – 5.03.2021r

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

9.03.2021r. godz.14.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10.03.2021r.– 19.03.2021r. godz.14.00

potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

22.03.2021r. godz. 14.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

4.05.2021r. – 11.05.2021r. godz. 15.00

składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

11.05.2021r – 14.05.2021r

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

17.05.2021 r. godz. 14.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18.05.2021r – 20.05.2021r. godz. 14.00

potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

21.05.2021 r. godz. 14.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych