11 lutego na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce. Święto zostało ustanowiono przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 22 grudnia 2015 roku na wniosek organizacji, które wspierają i doceniają dostęp kobiet i dziewcząt do nauki, ich kształcenia i badań naukowych na wszystkich szczeblach edukacji. Jest to okazja do przypomnienia, że nie każda osoba na świecie może liczyć na taki sam start. W szczególności dotyczy to Dziewcząt i Kobiet.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres w swoim wystąpieniu z okazji tegorocznych obchodów powiedział – „Świat nauki jest miejscem dla kobiet i dziewcząt. Bez większej liczby kobiet w takich dziedzinach jak nauka, technologia, inżynieria i matematyka świat będzie tworzony tylko przez mężczyzn i dla mężczyzn. Potencjał dziewcząt i kobiet nie zostanie wykorzystany”.  Zwrócił jednak uwagę, że stereotypy zablokowały kobietom i dziewczętom ścieżkę dostępu do dziedzin związanych z nauką.

W związku z powyższym świętem uczniowie klasy VIII na zajęciach wiedzy o społeczeństwie próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie – „Edukacja Dziewcząt i Kobiet = lepszy świat ?”. Podczas lekcji uczniowie zostali zapoznani z aktualnym stanem edukacji dziewcząt i kobiet na świecie. Poznali historię Malali Yousafzai –  pakistańskiej działaczki na rzecz praw kobiet, zwłaszcza na rzecz ich prawa do nauki.  Za swoją działalność została nominowana do wielu nagród, w tym do Pokojowej Nagrody Nobla, którą otrzymała w 2014 roku. Lekcja miała na celu zwrócenie uwagi młodzieży na problematykę równości płci oraz znaczenie edukacji dziewcząt i kobiet w perspektywie globalnej. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób wykształcenie kobiet przekłada się nie tylko na kwestie społeczne, związane np. z funkcjonowaniem rodziny ale także na życie gospodarcze czy polityczne.

„UNESCO deklaruje, że równość płci jest od dawna jednym z priorytetów jej działalności. Upowszechnienie dostępu młodych kobiet do edukacji, a następnie zwiększenie ich udziału w nauce to zasadniczy warunek rozwoju i pokoju na świecie” – napisano na stronie organizacji.

/A. Gruszecka/