Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że kryterium dochodowe uprawniające do pomocy finansowej wynosi:

Dla osoby w rodzinie   600,00 zł

Aby dzieci mogły być objęte  pomocą finansową w formie pokrycia kosztów dożywiania w Szkole w ramach programu ” Posiłek w szkole i w domu” kryterium dochodowe wynosi:

Dla osoby w rodzinie:  600,00 zł x 150% = 900,00 zł

Aby skorzystać z ww. formy wsparcia należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu do pracownika socjalnego z rejonu opiekuńczego Pani Anety Kuśmierczyk.

W zależności od sytuacji rodziny wymagane będą następujące dokumenty:

  1. Zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (na druku GOPS w Mielcu),
  2. Decyzja dotycząca zasiłku rodzinnego,
  3. Decyzja dotycząca zasiłku pielęgnacyjnego,
  4. Nakaz podatkowy za 2021/2022 r.,
  5. Orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie od lekarza potwierdzające długotrwałą chorobę (p. Astma, alergia itp.),
  6. Dowód opłacenia składki KRUS.

Jeżeli ktoś posiada gospodarstwo rolne powyżej 1 ha przel. to kwota dochochodu liczona jest x 345,00 zł  np. 1,2345 ha przel. x 345,00 zł =  425,90 zł

 Od tak obliczonego dochodu odlicza się wysokość miesięcznej składki KRUS.