INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA
Termin: od 14 lutego do 4 marca 2022 r.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rydzowie ogłasza rekrutację do przedszkola  na rok szkolny 2022/2023. Dokumenty do pobrania są dostępne w zakładce Rekrutacja/Do pobrania lub w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 13.00. Rodzice  dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do przedszkola składają Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023.

Rekrutację do przedszkola przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.
Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na WNIOSEK rodzica/prawnego opiekuna dziecka. Rekrutacją do przedszkola objęte są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat nie uczęszczające do przedszkola w bieżącym roku szkolnym.
W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w pierwszym terminie, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

Wnioski należy składać  w sekretariacie szkoły.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO KLASY I

Termin: od 7 do 16 marca 2022 r.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia.
W przypadku wolnych miejsc w klasie I, mogą być przyjęte dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły na wniosek rodzica/opiekuna prawnego.

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016, kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Zgłoszenia i wnioski do pobrania w zakładce Rekrutacja/Do pobrania lub w sekretariacie szkoły.